nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

  Cách chọn mai cảnh ngày Tết theo phong thủy (20 อ่าน)

1 ธ.ค. 2566 10:58

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h1>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Hoa mai ở </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai v&agrave;ng lớn nhất</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> biểu tượng cho phẩm tiết cao qu&yacute;, kh&iacute; ph&aacute;ch của người qu&acirc;n tử, l&agrave; niềm cảm hứng rất kinh điển trong thơ ca. V&agrave; l&agrave; tượng trưng may mắn trong cả năm, nếu s&aacute;ng m&ugrave;ng 1 Tết hoa mai nở.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Hoa mai cũng c&oacute; rất nhiều loại: tứ qu&yacute; m&agrave;u đỏ, hồng mai, bạch mai, chi mai m&agrave;u trắng pha hồng, ho&agrave;ng mai m&agrave;u v&agrave;ng, mai chiếu thủy m&agrave;u trắng phớt, song mai m&agrave;u trắng nuột. . . Nhưng rộng r&atilde;i hơn cả l&agrave; hoa mai v&agrave;ng.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">một số ch&uacute; &yacute; khi chọn mua Mai:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mai đẹp kh&ocirc;ng chỉ ở hoa m&agrave; qu&yacute; ở d&aacute;ng c&acirc;y. N&ecirc;n chọn những c&acirc;y nh&aacute;nh đẹp c&acirc;n xứng. Vỏ đen khi kh&ocirc;ng, ko đốm vảy nấm mốc. Bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n chọn c&acirc;y qu&aacute; phổ th&ocirc;ng nh&aacute;nh, c&aacute;c nh&aacute;nh nhiều &iacute;t ch&ecirc;nh nhau qu&aacute; phổ qu&aacute;t.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Những c&agrave;nh mai c&oacute; d&aacute;ng đẹp, với c&aacute;c h&igrave;nh dạng một &ldquo;l&atilde;o mai&rdquo; gốc to, da sần s&ugrave;i, mọc rong r&ecirc;u c&agrave;ng tốt, nh&aacute;nh khẳng khiu v&agrave; c&oacute; thể c&oacute; những h&igrave;nh thể như: Ch&acirc;n quỳ, Hạc bay, Phụng Ho&agrave;ng&hellip;</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ngo&agrave;i những n&eacute;t tr&ecirc;n, qu&yacute; kh&aacute;ch mai c&ograve;n ch&uacute; trọng tới sự ph&acirc;n chia c&aacute;c nh&aacute;nh tr&ecirc;n một gốc mai. Nh&aacute;nh lớn, nh&aacute;nh nhỏ, sự bố tr&iacute; c&aacute;c nh&aacute;nh. C&oacute; thể ph&acirc;n chia t&ecirc;n gọi t&ugrave;y sự phong ph&uacute; của c&aacute;c tay chơi mai chuy&ecirc;n nghiệp.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nh&igrave;n chung c&oacute; c&aacute;c điểm cần ch&uacute; &yacute; l&uacute;c tuyển lựa một nh&agrave;nh mai: c&aacute;c c&agrave;nh ph&acirc;n chia thứ lớp, b&ocirc;ng rải đều, nh&aacute;nh lớn khỏe, nh&aacute;nh uyển chuyển, nụ mập, l&aacute; non vừa nh&uacute;.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">kh&ocirc;ng n&ecirc;n chọn c&acirc;y rộng r&atilde;i nụ</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">tất nhi&ecirc;n l&agrave; hoa c&agrave;ng đa dạng th&igrave; c&agrave;nh mai tr&ocirc;ng c&agrave;ng đẹp, nhưng h&atilde;y nhớ rằng hoa c&oacute; nở đẹp v&agrave; d&agrave;i l&acirc;u hay ko c&ograve;n t&ugrave;y v&agrave;o khả năng nu&ocirc;i dưỡng của c&agrave;nh, c&acirc;y, nhất l&agrave; trong điều kiện b&aacute;c bỏ b&igrave;nh.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">H&atilde;y chọn c&agrave;nh hoặc c&acirc;y </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai v&agrave;ng bến tre</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> c&oacute; nụ vừa phải v&agrave; ph&acirc;n bố đẹp tr&ecirc;n cả c&agrave;nh. C&aacute;c nụ hoa phải đủ &ldquo;bụ bẫm&rdquo; để nở kịp ba ng&agrave;y Tết l&agrave; hiệu quả nhất.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&ocirc;ng hoa mai đẹp, lớn, tr&ograve;n</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;nh hoa mịn, đều nhau, ko c&oacute; c&aacute;nh hoa bị tật. M&agrave;u sắc v&agrave; độ to của hoa rất phổ qu&aacute;t, t&ugrave;y v&agrave;o sở th&iacute;ch mỗi người m&agrave; tuyển lựa cho ph&ugrave; hợp, chứ đ&oacute; kh&ocirc;ng hề l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; chọn hoa mai đẹp.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">ch&uacute; &yacute; về l&aacute; mai</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Một c&agrave;nh mai đẹp chẳng thể l&agrave; c&agrave;nh mai trụi l&aacute; hoặc l&aacute; xanh um nhiều như hoa. Tốt nhất n&ecirc;n chọn c&agrave;nh mai rộng r&atilde;i hoa v&agrave; nụ, điểm những chiếc l&aacute; non xanh mềm hoặc đỏ t&iacute;a.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chọn c&acirc;y mai chắc gốc</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Lấy tay lắc nhẹ thấy c&acirc;y v&agrave; đất ở gốc ki&ecirc;n cố l&agrave; được. Lựa c&acirc;y c&oacute; nụ ko bị h&eacute;o, rũ cuống, v&igrave; bị h&eacute;o chứng tỏ c&acirc;y đang kiệt sức do thiếu nước, đứt rễ hoặc bị bệnh.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nếu như tr&ecirc;n c&agrave;nh c&ograve;n s&oacute;t lại 1 v&agrave;i chiếc l&aacute; cũ hoặc c&oacute; th&ecirc;m v&agrave;i chiếc l&aacute; đ&atilde; gi&agrave; xanh, h&atilde;y ngắt bỏ ch&uacute;ng, điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p giảm sự tho&aacute;t hơi nước của c&agrave;nh mai.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">l&uacute;c c&oacute; hiện tượng hoa h&eacute;o, ko c&ograve;n c&aacute;ch cứu chữa, cần phải vứt hoa đi trước l&uacute;c hoa h&eacute;o v&agrave; rơi rụng đầy nh&agrave; ngay trong ch&iacute;nh nh&agrave; c&aacute;c bạn đầu năm mới v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y m&ugrave;ng 1 Tết.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong phong thủy, nếu đầu năm m&agrave; chứng kiến hoa h&eacute;o v&agrave; rơi rụng, th&igrave; trong nh&agrave; c&oacute; sự chia c&aacute;ch, hoặc phổ qu&aacute;t sự cố kh&ocirc;ng tốt xảy ra trong năm mới.</span>
<span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/viet-nam-co-bao-nhieu-loai-mai-vang-vuon-mai-vang-o-dau-dep-nhat/

171.225.185.48

nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com