nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

  Cách dự phòng và trị các loại bệnh trên cây mai vàng (20 อ่าน)

24 พ.ย. 2566 09:48

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h1>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y Mai v&agrave;ng l&agrave; lo&agrave;i sống ngo&agrave;i tr&ugrave;ng hợp v&agrave; rất mạnh khỏe, v&iacute; như được sống trong m&ocirc;i trường ngẫu nhi&ecirc;n c&acirc;y sẽ tự sinh tồn theo quy luật của t&igrave;nh cờ. C&acirc;y mai v&agrave;ng c&oacute; thể chịu được thời tiết rất h&agrave; khắc, kh&ocirc; cằn sỏi đ&aacute;. Chỉ c&oacute; điều c&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chịu được ngập &uacute;ng, c&acirc;y sẽ chết trong khoảng từ. Do c&acirc;y mai rất khỏe n&ecirc;n khi mắc bệnh c&acirc;y mai v&agrave;ng sẽ ko chết ngay m&agrave; chết từ từ. Bệnh tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng kh&oacute; trị v&agrave; ko kh&oacute; ph&aacute;t hiện. Chỉ cần săn s&oacute;c kĩ, ngừa tốt th&igrave; c&acirc;y sẽ rất &iacute;t bệnh, bệnh tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; dịp vững mạnh. Gi&uacute;p c&acirc;y vững mạnh tốt để c&oacute; một chậu mai tết thật bằng l&ograve;ng .</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;ch tốt nhất l&agrave; ngừa bệnh đừng để </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nguồn b&aacute;n mai v&agrave;ng tết gi&aacute; sỉ</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> bị bệnh, bệnh c&acirc;y mai v&agrave;ng c&oacute; thể c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t nguy&ecirc;n nh&acirc;n: do thiếu dinh dưỡng, thừa dinh dưỡng, m&ocirc;i trường, vi khuẩn, thiếu nắng, dư nước.......</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">ngay sau đ&acirc;y l&agrave; 1 v&agrave;i bệnh th&ocirc;ng dụng v&agrave; hay gặp tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">1 : Bệnh nấm Hồng tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng ( Bệnh lặng lẽ nhưng t&aacute;c hại lớn nhất.)</span></h2>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đ&acirc;y l&agrave; loại bệnh tưởng chừng đơn giản nhưng t&aacute;c hại của bệnh nấm hồng tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng l&agrave; hết sức to,ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế cũng như gi&aacute; trị c&acirc;y mai v&agrave;ng. Bệnh nấm hồng tr&ecirc;n mai v&agrave;ng. Bệnh nấm hồng thường tấn c&ocirc;ng tr&ecirc;n c&agrave;nh v&agrave; th&acirc;n nhỏ, thứ cấp , thường l&agrave; những c&agrave;nh ng&oacute;n tay trở xuống của những c&acirc;y bị thiếu duy dưỡng, bị l&atilde;o h&oacute;a, gi&agrave; cỗi. Đặc biệt l&agrave; những c&acirc;y v&ocirc; kẽm, nứt th&acirc;n, kh&ocirc; th&acirc;n v&agrave; bị trồng ở v&ugrave;ng ẩm l&acirc;u năm, những c&agrave;nh kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c với anh s&aacute;nh. Tr&ecirc;n lớp vỏ th&acirc;n, c&agrave;nh xuất hiện những sợi tơ m&agrave;u đỏ hồng li ti rất mịn,mắt thường c&oacute; thể nh&igrave;n thấy, sợi nấm tấn c&ocirc;ng v&agrave;o mạch nhựa, l&agrave;m kh&ocirc; v&agrave; l&agrave;m nghẽn nhựa dẫn đến c&agrave;nh bị kh&ocirc;, bị chết nh&aacute;t.C&aacute;c đốm nấm hồng sẽ lan ra th&agrave;nh từng mảnh như r&ecirc;u v&agrave; l&agrave;m chết lớp vỏ c&acirc;y tại điểm đ&oacute;, giả dụ kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện sớm, c&oacute; thể l&agrave;m chết cả c&acirc;y do nhựa kh&ocirc;ng được lu&acirc;n chuyển trong c&acirc;y.Bệnh nấm hồng thường tăng trưởng mạnh v&agrave;o đầu năm v&agrave; m&ugrave;a mưa v&agrave; tấn c&ocirc;ng v&agrave;o c&acirc;y mai v&ograve;ng quanh năm nếu như m&ocirc;i trường c&oacute; độ ẩm cao.Thường l&agrave; những c&acirc;y mai sắm ở chợ </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mua mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> về để 1,2 th&aacute;ng đầu l&agrave; c&acirc;y sẽ bị bệnh rất nặng nếu c&acirc;y bị nhiễm từ trước. Dẫn tới c&aacute;c bạn về trồng ho&agrave;i nhưng sao c&acirc;y kh&ocirc;ng lớn mạnh được.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Dưới đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh của bệnh nấm hồng tr&ecirc;n mai sau khi đ&atilde; được trị khỏi nhưng để lại t&aacute;c hại kh&ocirc;n c&ugrave;ng lớn cho c&acirc;y mai của ch&uacute;ng ta.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;c loại thuốc ph&ograve;ng trị: chủ yếu l&agrave; thuốc gốc Đồng : Đồng đỏ, Validan, Carbenzim, Anvil, Aliette,Coc85,norshield&hellip;Do hiện nay c&oacute; cực nhiều loại thuốc đặc trị theo từng v&ugrave;ng miền n&ecirc;n bạn c&oacute; thể ra cửa h&agrave;ng thuốc bảo k&ecirc; thực vật gần nhất n&oacute;i bệnh nấm hồng v&agrave; mua.Người b&aacute;n sẽ c&oacute; loại thuốc cho bạn. C&aacute;ch tốt nhất l&agrave; ngừa định k&igrave; theo hướng dẫn tr&ecirc;n bao ph&acirc;n b&igrave;.(hiện nay t&ocirc;i d&ugrave;ng 1-3 th&aacute;ng 1 lần t&ugrave;y trường hợp) nếu như c&acirc;y bị nặng c&aacute;c bạn c&oacute; thể pha thuốc với liều gấp 3 lần tr&ecirc;n bao tị nạnh v&agrave; qu&eacute;t trực tiếp l&ecirc;n vết bị nấm hồng c&aacute;ch nhau 1 tuần /lần. Thường th&igrave; qu&eacute;t 1 v&agrave; 2 lần sẽ hết ngay. Dưới đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh ảnh để nhận diện c&acirc;y bị nấm hồng, l&aacute; c&acirc;y sẽ bị h&oacute;a cẩm thạch.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/gia-ban-mai-vang-2024/

<div> </div>

171.225.185.48

nhinhile123

nhinhile123

ผู้เยี่ยมชม

Nhinhilanchi@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com